Od dnia 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe obowiązki

dla wprowadzających pojazdy na rynek krajowy.

 

 

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów, sprowadzanych z zagranicy (PKD 45.11.Z i 45.19) są zobowiązani do:

 

1. Złożenia wniosku do Marszałka województwa (obecnie składanie zawiadomień do GIOŚ - Warszawa) o dokonaniu wpisu do rejestru wprowadzających pojazdy z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji /Dz. U. z 2015 r. poz. 140 j.t/ Podstawa prawna: art. 50 ust 1 pkt. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. z 2013 r. poz. 21/

 

2. Sporządzenia rocznego sprawozdania jako wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eskploatacji /Dz. U. z 2015 r. poz. 140 j.t/ Podstawa prawna: art. 73 ust 1 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. z 2013 r. poz. 21/

 

3. Zapewnienia sieci zbierania pojazdów na podstawie umowy z przedsiębiorstwami prowadzącymi Stację Demontażu Pojazdów:

 

 • wprowadzają do 1000 samochodów : z trzema Stacjami Demontażu Pojazdów lub minimum z jedną Stacją Demontażu Pojazdów i dwoma Punktami Zbierania Pojazdów położonych w różnych miejscowościach dla Przedsiębiorców, którzy wprowadzają do 1000 samochodów rocznie. Podstawa prawna: art. 11 ust. 2,3 i art. 11a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji /Dz. U. z 2015 r. poz. 140 j.t/
 • wprowadzają powyżej 1000 samochodów : z trzema Stacjami Demontażu Pojazdów w każdym województwie lub minimum jedną Stacją Demontażu Pojazdów i dwoma Punktami Zbierania Pojazdów położonych w różnych miejscowościach w każdym województwie dla Przedsiębiorców, którzy wprowadzają powyżej 1000 samochodów rocznie. Podstawa prawna: art. 11 ust. 1,3 i art. 11a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji /Dz. U. z 2015 r. poz. 140 j.t/.

 

SZANOWNI PAŃSTWO PODPISUJĄC Z NAMI UMOWĘ O ZAPEWNIENIU SIECI ZBIERANIA POJAZDU POMOŻEMY PAŃSTWU W REALIZACJI

CIĄŻĄCYCH NA WAS OBOWIĄZKÓW

GWARANTUJEMY RZETELNĄ WSPÓŁPRACĘ

 

 

W celu podpisania umowy proszę kontakt tel. 530 777 793

 

 

 


 

Informacja w sprawie zmiany przepisów dotyczących zapewnienia sieci zbierania pojazdów od 1 stycznia 2016 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 933), zmianie ulegną obowiązki wprowadzających pojazdy związane z zapewnieniem sieci zbierania pojazdów oraz przesyłaniem zawiadomień do GIOŚ.

 


Składanie zawiadomień do GIOŚ

 

Zgodnie z art. 234 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688) do czasu utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, stosuje się art. 13 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ww. ustawy o odpadach.

Na podstawie art. 13 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wprowadzający pojazd jest obowiązany złożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska:

 • Zawiadomienie o podjęciu działalności w zakresie produkcji, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów - w terminie 30 dni od dnia podjęcia tej działalności,
 • Zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie produkcji, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

Zawiadomienia powinny zawierać następujące informacje:

 • nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres wprowadzającego pojazd,
 • datę podjęcia albo zakończenia działalności,
 • określenie rodzaju działalności,
 • adresy stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów, które działają w ramach jego sieci.

W przypadku zmiany ww. danych należy poinformować o tym Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nie później niż do końca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jeżeli zmiana dotyczy adresów stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów należy wskazać datę wystąpienia zmiany.

Ww. zawiadomienia należy przesyłać na adres:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 

 


Umowy zapewnienia sieci zbierania pojazdów 

 

Wprowadzający pojazd zapewniający sieć na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu jest obowiązany do ich zawarcia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowy określają w szczególności warunki:

 • 1przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji przez stację demontażu;
 • 2finansowania przez wprowadzającego pojazd kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności z pojazdów wycofanych z eksploatacji nieposiadających wartości rynkowej lub o wartości rynkowej ujemnej, w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu, uwzględniając liczbę pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przez danego wprowadzającego pojazd.

Obowiązek dołączenia kopii umów

Na podstawie art. 18 ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji do zawiadomień składanych na podstawie art. 13 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, tj. zawiadomień o podjęciu działalności oraz zawiadomień o zmianie danych zawartych w ww. zawiadomieniu, a także do zawiadomienia o zakończeniu działalności, wprowadzający pojazd dołącza kopie umów zawartych z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

Należy zwrócić uwagę na to, aby dołączone kopie umów:

 • były czytelne,
 • zawierały wskazaną datę zawarcia umowy oraz okres obowiązywania umowy,
 • były podpisane przez osoby do tego upoważnione.

Uwaga na zawieranie umów dot. zapewnienia sieci zbierania pojazdów niezgodnie z przepisami ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zgodnie z przepisami ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji stronami umów dot. zapewnienia sieci zbierania pojazdów mogą być wyłącznie wprowadzający pojazd i przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu. W związku z tym umowy zawarte z podmiotami nie posiadającymi statusu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu (nawet jeśli te podmioty zawarły odrębne umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu) nie będą spełniać wymagań ww. ustawy. Konsekwencją niezapewnienia sieci w danym roku (a będzie to miało miejsce również w przypadku zawarcia umów niespełniających wymagań ww. ustawy) będzie dla wprowadzającego pojazd obowiązek obliczenia opłaty za brak sieci za dany rok (bez wezwania ze strony GIOŚ) i uiszczenia jej na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 


 

 

Szczegółowe informacje oraz objaśnienia dotyczące zmian obowiązków nałożonych na wprowadzających pojazd oraz aktualne przepisy z tym związane, obowiązujące od 1.01.2016 znajdują się na stronie GIOŚ - link poniżej

 http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji