Sieć recyklingu pojazdów - Umowa zapewnienia sieci
w celu podpisania umowy skontaktuj się z nami - więcej informacji poniżej(13) 46 36 504    gas_poz@op.pl
  

WAŻNE !  JAK SZYBKO WYPEŁNIĆ WNIOSEK REJESTROWY DO BAZY DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI (BDO) DO MARSZAŁKA NA DZIEŃ 24.07.2018 R.

 

Należy uzupełnić we wniosku następujące działy:


Dział I
– Dane podmiotu

 

Dział II
– Tabela 1 – przy braku umowy z Organizacja Odzysku (opon, oleje) należy zaznaczyć sposób wykonania obowiązku samodzielnie. Preparaty smarowe nie dotyczą wprowadzających pojazd.

 

Dział III
– Tabela 1 – należy wpisać stacje demontażu z którymi została zawarta umowa zapewnienia sieci zbierania pojazdów

 

Dział V
– Tabela 1:
punkt 1 – należy zaznaczyć akumulatory samochodowe. W kolumnie marka wprowadzanych baterii i akumulatorów wpisujemy: Różne rodzaje baterii i akumulatorów występujących w samochodach osobowych.
punkt 2 – przy braku umowy z podmiotem pośredniczącym należy zaznaczyć realizację obowiązków samodzielnie

 

Komplet dukumentów:
- Uzupełniony wniosek
 w przypadku wprowadzających pojazd wraz z kopiami umów zawartymi z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu pojazdów
- Potwierdzenie opłaty rejestrowej
-  oświadczenie
wymienione dokumenty należy przesłać na adres Marszałka Województwa zgodnie z siedzibą Państwa Firmy

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY REJESTROWEJ dla:
mikroprzedsiębiorców – wynosi 100,00 zł,
pozostali przedsiębiorcy – wynosi 300,00 zł.

 

Zainteresowanych podpisaniem umów z Organizacjami Odzysku dotyczących opon, olejów i akumulatorów prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule proszę wpisać: Umowy z Organizacją Odzysku.

 

WAŻNE !  UTWORZONO REJESTR INTEGRALNĄ CZĘŚĆ  BDO

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21) marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami zwany dalej rejestrem. Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym i stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej BDO.

 

Minister Środowiska w formie komunikatu ogłosił informację, że datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest dzień 24 stycznia 2018 r. (M.P. 2018 poz. 118)

 

Przepisy ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach rozstrzygają w jakich przypadkach wpis będzie dokonywany na podstawie wniosku podmiotu (art. 50) a w jakich przypadkach z urzędu (art. 51 ust.1). W art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wymienione zostały podmioty zwolnione z wpisu do rejestru. Zakres wniosku o wpis do rejestru został podany w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wzór powyższego wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458). Wnioski w wersji edytowalnej znajdują się również na stronie internetowej rejestru umożliwiającego dostęp do konta w BDO pod następującym adresem:

 

www.bdo.mos.gov.pl

 

 

Przed rozpoczęciem działalności określonych w ustawie o odpadach w tym wprowadzających pojazd, jest obowiązany uzyskać na wniosek wpis do rejestru. Działalność w zakresie określonym w ustawie może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru. (art.50 ustawy o odpadach) 

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 7 ustawy o odpadach do ww. wniosku należy dołaczyć:

- uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia
-  oświadczenie
- w przypadku wprowadzających pojazd - umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu pojazdów zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej 

  

Podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zwany dalej RESESTR GIOŚ na podstawie przepisów dotychczasowych są wpisywane do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, z urzędu. Marszałek województwa dokonuje wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1. Dokonując wpisu marszałek województwa przydziela nowy numer rejestrowy (art. 234 ustawy o odpadach) .

  

Do dnia wprowadzenia rejestru wobec wprowadzających pojazd nie był prowadzony REJESTR GIOŚ. Wprowadzający pojazd do dnia powstania rejestru był zobowiązany jedynie do składania zawiadomienia o podjęciu i zakończeniu działalniośći oraz składania informacji w przypadku zmian danych do GIOŚ. Zawiadomienia i informacje nie podelgały żadnemu REJESTROWI GIOŚ. W związku z powyższym od dnia powstania rejestru wprowadzający pojazd są zobowiązani do resjestracji w powstałym rejestrze.

 

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru (art. 234 ustawy o odpadach). Po upływie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru działalność podlegającą wpisu do rejestru prowadzimy po wcześniejszej rejestracji. Termin rozpatrzenia wniosków przez Marszałka Województwa wynosi 30 dni od dnia otrzymania wniosku(art.53, art.59 ustawy o odpadach)

 

  

Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.(art. 234 ust. 8 ustawy o odpadach) Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.(art. 57 ust. 4 ustawy o odpadach) .

 

Najważniejsze zmiany i obowiązki ustawowe wynikłe w związku z utworzeniem rejestru dotyczące wprowadzających pojazdy:

- Rejestracja przed podjęciem działalności,
- Wnioski rejestracyjne, aktualizacyjne oraz wykreślenia z rejestru dokunuje Marszałek Województwa,
- Opłaty rejestracyjne oraz roczne,
- indywidulne konta oraz numery rejestracyjne przydzilone przy rejestracji,
- Umieszczanie nr rejestracyjnego na dokumentach związanych z prowadzoną dizałalności,
- Wykreślenia z rejestru za nieujszczenie opłat, stwierdzenie rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków ustawowych,
- 7 dniowy termin sprawozdawczy w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności,
- kara aresztu lub grzywny za brak rejestracji, aktualizacji lub wykreślenie z rejestru,
- od 1000 do 1 000 000 administracyjne kary pienieżnej za prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru lub nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną dizałalnością  

 

 

 TERMINOLOGIA : 
/zgodnie z ustawą z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2016 poz. 803)/

 

wprowadzającym pojazd -  rozumie się przez to przedsiębiorcę będącego producentem pojazdu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu

wprowadzeniu na terytorium kraju - rozumie się przez to wprowadzenie pojazdu po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji
Wprowadzenie na terytorium kraju następuje z dniem:

1) wydania pojazdu z magazynu lub przekazania innemu podmiotowi - w przypadku pojazdu wyprodukowanego na terytorium kraju;
2) dopuszczenia pojazdu do obrotu na terytorium kraju - w przypadku importu;
3) wystawienia faktury albo przywozu pojazdu na terytorium kraju - w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia.
2. Jeżeli z przepisów ust. 1 wynika, że wprowadzenie na terytorium kraju mogło nastąpić w różnych terminach, za dzień wprowadzenia na terytorium kraju uważa się dzień najwcześniejszy.
3. Ciężar udowodnienia, że wprowadzenie na terytorium kraju nie nastąpiło albo nastąpiło w innym dniu niż określony w ust. 1, spoczywa na wprowadzającym pojazd.

 

 

Powyższy informacja nie stanowi wykładni prawa. Wszelkie pytanie proszę kierować do Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

 

 

KOMUNIKAT !  ROZLICZENIE OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA SIECI ZA 2017 r.

Szanowni Państwo w związku z nowelizacją przepisów rozliczenie obowiązków wprowadzających pojazdy na terytorium kraju w zakresie zapewnienia sieci recyklingu pojazdów za rok 2017 odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych./art. 237aa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21)/

 

Oznacza to, że sprawozdanie (rozliczenie obowiązków) jest składane na wzorze obowiązującym w latach poprzednich (wzór obowiązku zapewnienia sieci w kształcie obowiązującym do końca 2015 r.)
/(Dz.U. Nr 162, poz. 1009)/

 

wzór sprawozdania

 

W związku z tym, że wzór sprawozdania zawiera częściowo nieobowiązujące informacje, Główny Insektorat Ochrony Środowiska zwraca się z prośbą o wypełnienie sprawozdania jedynie w zakresie następujących rubryk:

 

- Rok sprawozdania
- Nazwa albo imię i nazwisko
- Adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania
- Nr NIP
- Nr REGON
- Telefon/fax/e-mail
- Liczba pojazdów wprowadzonych w danym roku kalendarzowym na terytorium kraju (szt.)
- Liczba dni w roku kalendarzowym, w których nie zapewniono sieci
- Wysokość należnej opłaty (zł)
- Wysokość wpłaconej opłaty (zł)

 

Należy też wyjaśnić, iż wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci w roku kalendarzowym, jest obowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci. Obowiązek obliczenia opłaty za brak sieci powstaje na koniec roku kalendarzowego. Wprowadzający pojazd jest zwolniony z opłaty za brak sieci, jeżeli nie zapewnił sieci przez okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku kalendarzowego.

 

Wysokość opłaty za brak sieci oblicza się według wzorów określonych w załączniku do ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do obliczenia opłaty mają zastosowanie: opłata stała za brak sieci (12 000 zł) oraz stawka opłaty za brak sieci (12 zł) określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz.U. z 2016 r. poz. 2085).

wzory do obliczenia opłaty za brak sieci

rozporządzenie MŚ w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

 

Opłatę za brak sieci za 2017 r. należy wpłacić na podany poniżej rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 31 marca 2018 r.:

 

38 1130 1062 0000 0109 9520 0015

 

Uzupełnione i podpisane sprawozdanie przesyłamy na adres:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa

W terminie do 15 marca 2018 r.

 

Więcej informacji na stronie : 
www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji#p_i_rozliczenie

 

 

od dnia 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe obowiązki
dla wprowadzających pojazd na rynek krajowy.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów, sprowadzanych z zagranicy (PKD 45.11.Z i 45.19) są zobowiązani do:

 

1. Złożenia wniosku do Marszałka województwa o dokonaniu wpisu do rejestru wprowadzających pojazdy z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji /Dz. U. z 2015 r. poz. 140 j.t/ Podstawa prawna: art. 50 ust 1 pkt. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. z 2013 r. poz. 21/

 

2. Sporządzenia rocznego sprawozdania jako wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eskploatacji /Dz. U. z 2015 r. poz. 140 j.t/ Podstawa prawna: art. 73 ust 1 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. z 2013 r. poz. 21/

 

3. Zapewnienia sieci zbierania pojazdów na podstawie umowy z przedsiębiorstwami prowadzącymi Stację Demontażu Pojazdów:

 

 • wprowadzają do 1000 samochodów : z trzema Stacjami Demontażu Pojazdów lub minimum z jedną Stacją Demontażu Pojazdów i dwoma Punktami Zbierania Pojazdów położonych w różnych miejscowościach dla Przedsiębiorców, którzy wprowadzają do 1000 samochodów rocznie. Podstawa prawna: art. 11 ust. 2,3 i art. 11a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji /Dz. U. z 2015 r. poz. 140 j.t/
 • wprowadzają powyżej 1000 samochodów : z trzema Stacjami Demontażu Pojazdów w każdym województwie lub minimum jedną Stacją Demontażu Pojazdów i dwoma Punktami Zbierania Pojazdów położonych w różnych miejscowościach w każdym województwie dla Przedsiębiorców, którzy wprowadzają powyżej 1000 samochodów rocznie. Podstawa prawna: art. 11 ust. 1,3 i art. 11a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji /Dz. U. z 2015 r. poz. 140 j.t/.

  

SZANOWNI PAŃSTWO JAKO STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW MAMY DO ZAOFEROWANIA UMOWĘ
O ZAPEWNIENIU SIECI ZBIERANIA POJAZDU
PODPISUJĄĆ Z NAMI UMOWĘ : 
ZAPEWNIAMY SIEĆ ZBIERANIA POJAZDÓW 
 POMOC W REALIZACJI CIĄŻĄCYCH NA WAS OBOWIĄZKÓW

GWARANTUJEMY ŻETELNĄ WSPÓŁPRACĘ
w celu podpisania umowy skontaktuj się z nami - więcej informacji poniżej
(13) 46 36 504    gas_poz@op.pl
  

 W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 933), zmianie ulegną obowiązki wprowadzających pojazdy związane z zapewnieniem sieci zbierania pojazdów oraz przesyłaniem zawiadomień do GIOŚ.

Składanie zawiadomień do GIOŚ

Zgodnie z art. 234 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688) do czasu utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, stosuje się art. 13 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ww. ustawy o odpadach.

Na podstawie art. 13 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wprowadzający pojazd jest obowiązany złożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska:

 • Zawiadomienie o podjęciu działalności w zakresie produkcji, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów - w terminie 30 dni od dnia podjęcia tej działalności,
 • Zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie produkcji, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

Zawiadomienia powinny zawierać następujące informacje:

 • nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres wprowadzającego pojazd,
 • datę podjęcia albo zakończenia działalności,
 • określenie rodzaju działalności,
 • adresy stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów, które działają w ramach jego sieci.

W przypadku zmiany ww. danych należy poinformować o tym Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nie później niż do końca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jeżeli zmiana dotyczy adresów stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów należy wskazać datę wystąpienia zmiany.

Ww. zawiadomienia należy przesyłać na adres:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 

 

Umowy zapewnienia sieci zbierania pojazdów

Wprowadzający pojazd zapewniający sieć na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu jest obowiązany do ich zawarcia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowy określają w szczególności warunki:

 • 1przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji przez stację demontażu;
 • 2finansowania przez wprowadzającego pojazd kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności z pojazdów wycofanych z eksploatacji nieposiadających wartości rynkowej lub o wartości rynkowej ujemnej, w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu, uwzględniając liczbę pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przez danego wprowadzającego pojazd.

Obowiązek dołączenia kopii umów

Na podstawie art. 18 ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji do zawiadomień składanych na podstawie art. 13 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, tj. zawiadomień o podjęciu działalności oraz zawiadomień o zmianie danych zawartych w ww. zawiadomieniu, a także do zawiadomienia o zakończeniu działalności, wprowadzający pojazd dołącza kopie umów zawartych z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

Należy zwrócić uwagę na to, aby dołączone kopie umów:

 • były czytelne,
 • zawierały wskazaną datę zawarcia umowy oraz okres obowiązywania umowy,
 • były podpisane przez osoby do tego upoważnione.

Uwaga na zawieranie umów dot. zapewnienia sieci zbierania pojazdów niezgodnie z przepisami ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zgodnie z przepisami ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji stronami umów dot. zapewnienia sieci zbierania pojazdów mogą być wyłącznie wprowadzający pojazd i przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu. W związku z tym umowy zawarte z podmiotami nie posiadającymi statusu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu (nawet jeśli te podmioty zawarły odrębne umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu) nie będą spełniać wymagań ww. ustawy. Konsekwencją niezapewnienia sieci w danym roku (a będzie to miało miejsce również w przypadku zawarcia umów niespełniających wymagań ww. ustawy) będzie dla wprowadzającego pojazd obowiązek obliczenia opłaty za brak sieci za dany rok (bez wezwania ze strony GIOŚ) i uiszczenia jej na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 


 

 

Szczegółowe informacje oraz objaśnienia dotyczące zmian obowiązków nałożonych na wprowadzających pojazd oraz aktualne przepisy z tym związane, obowiązujące od 1.01.2016 znajdują się na stronie GIOŚ - link poniżej

 http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji